Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zatrudnienie obywateli Ukrainy od 1 lipca 2024 r. – uwaga na krótsze terminy!

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą zasady pobytu i pracy obywateli Ukrainy w związku z agresją Rosji. Ustawa wprowadza wiele zmian w zakresie zatrudniania Ukraińców, które warto rozważyć już dzisiaj. Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany to:

 • pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku, zaś od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy, który jest korzystniejszy;
 • pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma 7 dni na przesłanie powiadomienia o podjęciu pracy, wcześniej było to 14 dni;
 • pracodawca musi złożyć ponownie powiadomienie w terminie 7 dni gdy:
  • zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy lub
  • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, lub
  • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu, lub
  • obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu.
 • pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę o doręczeniu mu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy?

Od 1 lipca 2024 r., niezmiennie zatrudnianie obywateli Ukrainy będzie korzystało z preferencyjnej, uproszczonej metody. W celu legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy konieczne jest jedynie złożenie powiadomienia do właściwego Urzędu Pracy przez portal www.praca.gov.pl. Nie jest konieczne uzyskiwanie dodatkowego zezwolenia na pracę.

Aby skorzystać z tej preferencyjnej ścieżki należy:

 • sprawdzić czy kandydat do pracy obywatel Ukrainy posiada legalny pobyt;
 • dokonać terminowego powiadomienia Urzędu Pracy;
 • zadbać, aby wymiar czasu pracy był nie jest niższy niż wskazany w powiadomieniu;
 • wypłacać wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona w powiadomieniu lub ustalonej według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonej w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy;
 • wypłacać wynagrodzenie spełniające wymogi określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu – w przypadkach gdy przepisy te mają zastosowanie.

Dodaj komentarz